Söndag 18.03.2018
Suomeksi
På Svenska
Sök, förnya, reservera
Du är här:  Lojo stadsbibliotekUtlåningsinfo › Användningsregler

Utlåningsinfo

Användingsregler

Lukki-biblioteken (Högfors, Lojo och Vichtis) har ett gemensamt kundregister och en gemensam databas över bestånden. För att kunna använda bibliotekens webbtjänst behövs en användarkod, som fås på biblioteken.


Biblioteken erbjuder böcker och andra medier för utlåning och användning på biblioteket, ger informationsservice och vägledning i användning av biblioteken och deras bestånd. Bibliotekens kundlokaler står till allas förfogande. Därutöver kan biblioteken ha utställningslokaler och andra rum att hyra.

Genom att underteckna bibliotekskortet godkänner kunden reglerna för anlitande av Lukki-biblioteken och får lånerätt.. Kunden är för egen del ansvarig för det material han lånar på sitt kort och för användningen av bibliotekets apparater och utrymmen. Biblioteken har rätt att ändra reglerna för anlitande av tjänsterna.  Utöver Lukki-bibliotekens regler kan biblioteken ha egna regler och avgifter.

 Lånerätt och bibliotekskort

För att få lånerätt, bibliotekskort och användarkod ska bibliotekskunden uppvisa ett sådant identitetsbevis med fotografi och personbeteckning som biblioteket godtar och uppge sin adress. Kunden ska ha en giltig adress i Finland. Kunden får bibliotekskortet omedelbart och om han så önskar en användarkod för webbtjänsten. Kundförhållandet träder i kraft samtidigt i alla Lukki-bibliotek. Kunderna kan anmäla ändringar i sin kontaktinformation till vilket Lukki-bibliotek som helst.
 
Personer under 15 år får bibliotekskort med skriftligt samtycke av sin målsman, som ansvarar för material som lånas med ett sådant kort.

Daghem, skolor, andra inrättningar eller sammanslutningar kan också få bibliotekskort. Den som lånar med ett institutionskort ska ange en vuxen kontaktperson som sörjer för det lånade materialet. Med institutionskortet går det inte att låna för privat bruk.

En person med låneförbud kan inte fungera som målsman eller kontaktperson. Kontaktuppgifterna förs in i kundregistret och byte av person och ändringar i personens kontaktinformation ska meddelas till biblioteket.

Ett förkommet kort ersätts mot avgift med ett nytt. För att undvika missbruk ska man omedelbart anmäla förlust av lånekort till något av Lukki-biblioteken, varefter kortet inte längre går att använda. Om ingen anmälan görs om att kortet förkommit, bär kunden/ ansvarspersonen ansvaret för det material som lånas med kortet.

Bibliotekskortet är personligt och varje kortinnehavare ansvarar, med undantagen ovan, för det material som lånats med kortet, för eventuella förseningsavgifter och ersättningar.

Biblioteket ansvarar inte för skador på apparater som eventuellt orsakats av lånade skivor och band.

Lån och återlämning

Den allmänna lånetiden för biblioteksmaterial är 28 dygn. Lånetiden för tidningar, filmer, musik och spel är 14 dygn.
Efterfrågat material kan beläggas med begränsningar vid enskilda bibliotek. Återlämningstiderna framgår av lånekvittot och webbiblioteket. Kunden är skyldig att ersätta material som kunden skadar. Material som ersatts återbetalas inte, även om det senare hittas.

Kunderna kan själva förlänga lånetiderna via webbiblioteket eller be en biblioteksfunktionär förlänga dem. Lånen kan förnyas fem (5) gånger. Reserverat material kan inte förnyas. Biblioteket ansvarar inte för svårigheter med att förnya lån via internet. Om nätförbindelsen inte fungerar ska kunden använda andra möjligheter till förnyande. För överskridande av lånetiden uppbärs påminnelse- och förseningsavgifter.

Förfallodagsmeddelande via e-post avlägsnar inte kundens eget ansvar att följa med lånens förfallodag.

Om biblioteket har en låda för återlämning kan man på eget ansvar återlämna material i den när biblioteket är stängt. Material som återlämnas i en sådan lucka behandlas som återlämnat när biblioteket öppnar.

Begränsning av antalet lån: Till en och samma kund lånas högst 150 verk ut samtidigt, av vilka 10 dvd-skivor och 40 cd-skivor.

Reservering och regionlån

Kunden kan själv via webbiblioteket reservera material från vilket  Lukki-bibliotek som helst och välja från vilket bibliotek han hämtar reserveringen.

Biblioteken uppbär avgift för reserverat material som inte avhämtas.

Bibliotekens kunder kan beställa verk som inte finns i det egna biblioteket genom fjärrlån. Biblioteket förmedlar fjärrlån enligt gällande regler för fjärrlån.

Låneförbud

En kund som har obetalda avgifter för 10 euro eller mer förlorar rätten att låna. Låneförbudet träder i kraft samtidigt vid alla Lukki-bibliotek. Skuldsaldot ökas av material som förstörts eller som inte återlämnats trots att lånetiden gått ut. Låneförbudet upphör då kunden betalar avgifterna. Avgifterna ska i regel betalas på biblioteket i den kommun där de uppstått. Avgifterna är specifika för varje bibliotek och ingår i bibliotekets regler för anlitande av tjänsterna. De finns också på bibliotekets webb-sidor och i broschyrer.  Förlust av rätten att låna och anlita bibliotekets tjänster kan också bero på att kunden inte har återlämnat lånat material trots påminnelser.

Användarförbud

Bibliotekets personal kan utvisa en kund som uppträder störande mot andra kunder och stör verksamheten. För upprepat störande beteende, för uppsåtlig skadegörelse på bibliotekets egendom trots upprepade tillsägelser, följer förlust av rätten att använda bibliotekets tjänster från ett dygn till tre månader. Före användarförbudet verkställs ges parterna tillfälle att förklara sig. Förbudet ges muntligt vid små förseelser och annars skriftligt. Beslut om förlust av rätten att anlita bibliotekets tjänster fattas av biblioteksdirektören eller någon annan i personalen som förmannen befullmäktigat.

Datasekretess

Låneregistret används bara för övervakning av utlåningen. Personuppgifterna i registret lämnas inte ut till utomstående. Kunderna har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera sina egna registeruppgifter (personuppgiftslagen 523/1999, 13 §). En registerbeskrivning över låntagarregistret kan på begäran läsas på biblioteket.5.4.2016

Du är här:  Lojo stadsbibliotekUtlåningsinfo › Användningsregler
Upp