Olet tässä:  Etusivu › Etusivu

Lohjan kulttuuripolku

Mikä on Lohjan kulttuuripolku?

Lohjan kulttuuripolku on toimintamalli koko kaupungin kulttuuripalveluiden mahdollisimman tasapuoliseen ja suunnitelmalliseen tarjontaan. Tavoitteena on tarjota kulttuuripalveluja kaikille lohjalaisille suunnitelmallisesti toteutettuna yhteistyönä.

Esiopetuksesta lähtien kulttuuripolkua käydään vuosittaisen suunnitelman mukaan siten, että kaikki tietyn luokka-asteen oppilaat tutustuvat normaalin opetussuunnitelman kulttuuriopetuksen lisäksi vuoden aikana syventävästi 1-2 kulttuurin alueeseen. Perusopetuksen loppupuolella kulttuuripolku on tutustuttanut oppilaat kattavasti kaikkiin keskeisiin kulttuurin muotoihin. Vierailuja on vuosisuunnitelman mukaan eri kulttuurilaitoksissa: kirjastossa, museossa, taidenäyttelyssä, teatterissa, konsertissa ja elokuvissa.

Yhtenä päätavoitteena on totuttaa kuntalaiset pienestä pitäen kokemaan ja tekemään kulttuuria. Ohjenuorana Lohjan kulttuuripolussa on, että kulttuuri kuuluu kaikille, ja on näin yksi kunnan peruspalveluista.

Toteutus

Osa kulttuuripolun toiminnasta toteutetaan kulttuurilaitosvierailuina, jolloin kulttuuriin pääsee tutustumaan omassa ympäristössään. Kulttuuria tuodaan myös asiakkaiden luo (esim. konserttikiertueet). Tavoitteena on osallistaa kulttuurin keinoin: konserttien ja vierailujen yhteyteen järjestetään mahdollisuuksien mukaan työpajoja, opettajien johdolla tehtäviä ryhmätöitä ja pohdintatehtäviä.

Kohderyhmä

Lohjan kulttuuripolun kohteena on jokainen lohjalainen. Eniten tarjontaa on suunniteltu perusopetusikäisille, mutta Lohjan kulttuuripolku käsittää myös varhaiskasvatuksen, nuorison, työikäiset ja seniorit.

Kulttuuripolku saatetaan osaksi koulujen lukuvuosi- ja opetussuunnitelmia, jossa jokaiselle luokka-asteelle on määritelty, mitä kulttuurin alueita lukuvuosi pitää sisällään.

Tavoitettavuus

Lohjan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan välinen kuntaliitos on kasvattanut uudesta Lohjasta maantieteellisesti suuren kunnan. Etäisyydet kunnan taajamien välillä ovat suuret. Kulttuuria on tarkoitus sekä viedä eri puolille kuntaa, että parantaa eri taajamien ja kylien asukkaiden liikkumista kulttuuritarjonnan ääreen. Perinteisten esitystapojen lisäksi hyödynnetään mm. sähköisen etäopetuksen kaltaisia työkaluja.

Kulttuuritarjonnan laajentamiseksi kattamaan koko kaupungin aluetta kulttuuripolku tukee systemaattisesti kylien kulttuuri- ja kylätoimintayhdistyksiä, kannustaen heitä järjestämään paikallista kulttuuritoimintaa alueellaan tapahtumien, työpajojen ja kerhotoiminnan muodossa.
Osa kulttuuripolun tavoitteita on myös kulttuurikokemusten esteettömyys: kulttuuripolun tarjonta käsittää suunnitelmansa mukaisesti myös mm. varhaiskasvatuksen toimipisteet ja vanhusten palvelukeskukset.

Kulttuuritarjontaa järjestetään molemmilla kielillä.

Työryhmä

Lohjan kulttuuripalvelut

Kirjasto

Museo

Perusopetus

Varhaiskasvatus /esiopetus

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Taiteen perusopetus

Ajankohtaista

Yhteystiedot

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja | Kulturproducent

Tel. +358 (0) 44 3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi

Lohjan kaupunki | Lojo stad
PL 71, 08101 LOHJA | PB 71, 08101 LOJO

Käyntiosoite:
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Besöksadress:
Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Vaihde | Växeln
019 3690

Asiakaspalvelu | Kundservicecentret
019 369 4300, 019 369 4255